kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN ENTEGRASYONUNDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Siyaset

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN ENTEGRASYONUNDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

Hilal BARINGİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖÇ VE ENTEGRASYON
I. Kavramsal Çerçeve
A. Kavramsal Olarak Göç
B. Göçün Nedenleri Ve Sonuçları
II. Kuramsal Çerçeve: Asimilasyon, Çokkültürlülük, Entegrasyon Tartışmaları
A. Asimilasyon Teorileri Ve Göçmen Entegrasyonuna Asimilasyoncu Yaklaşım
1. Chicago Ekolü/ Okulu-Klasik Asimilasyon Teorisi
2. Eritme Potası Ve Salata Kâsesi Modeli
3. Irksal / Etnik Dezavantaj Modeli Ve Bölünmüş Asimilasyon Modeli
4. Asimilasyon Teorilerine Yönelik Eleştiriler
B. Göçmen Uyumuna Çokkültürlü Yaklaşım
1. Çokkültürlülük Teorileri
2. Çokkültürlülük Teorilerine Yönelik Eleştiriler
3. Asimilasyon Ve Çokkültürlülük Politikasından Entegrasyon Politikasına Geçiş
C. Göçmen Uyumuna Entegrasyon Yaklaşımı
1. Entegrasyon Kavramı Ve Konsepti
2. Entegrasyon Teorileri
3. Entegrasyon Boyutları Ve Göstergeleri
A. Entegrasyonun Boyutları
B. Entegrasyon Göstergeleri
C. Entegrasyon Eleştirileri
4. Dil, Kimlik, Aidiyet Bağlamında Göçmen Entegrasyonu
A. Toplumsal Kabul ve Kaynaşma
B) Toplumsal Entegrasyonun Bir Boyutu Olarak Kültürelleşme Modeli
C) Toplumsal Ahenkli Uyum Ve Türkiye’deki Suriyelilerin Uyumu
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’YE GÖÇ VE SURİYELİLER ÖRNEĞİ
I. Tarihsel Bir Olgu Olarak Göç
II. Türkiye’ye Göç
A. 21. Yüzyılında Başında Türkiye’ye Uluslararası Göç Hareketlerinin Gelişim Süreci
B. Türkiye’ye Göçün Sosyal, Ekonomik Ve Politik Nedenleri ve Sonuçları
C. Göç Veren Bir Ülke Olarak Türkiye
D. Transit Ülke Olarak Türkiye
E. Göç Alan Bir Ülke Olarak Türkiye ve Türkiye’de Göç Çeşitleri
1. Türkiye’de Düzenli Göçmenler
2. Türkiye’de Düzensiz Göç Ve Göçmenler
a. Türkiye’de Mekik Ve Çalışma Amaçlı Göç
b. Türkiye’de Sığınmacılar Ve Mülteciler
II. 1980 Sonrası Türkiye’ye Yönelik Kitlesel Göç Akınları
A. Bulgaristan Türkleri’nin 1989 yılında Kitlesel Göçü
B. Kuzey Iraklı Kürtlerin 1991’de Kitlesel Göçü
C. Arap Baharı ve 2011 Sonrası Suriyelilerin Kitlesel Göçü
1. Türkiye’deki Barınma Merkezlerinde Yaşayan Suriyeliler
2. Türkiye’de Barınma Merkezi Dışında Yaşayan Suriyeliler
III. Türkiye Cumhuriyeti Göç Politikalarının Yasal Kurumsal Çerçevesi
A. 1934’te çıkarılan İskân Kanunu ve Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun
B. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü
C. 1994 İltica Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
D. Avrupa Birliği Uyum Kapsamında Yapılan Değişiklikler
E. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)
F. Geçici Koruma Yönetmeliği Bağlamında Suriyeliler Özelinde Yapılan Son Değişiklikler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANKARA’DAKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SURİYELİLERİN ENTEGRASYON VE UYUM SÜRECİNDE ROLÜ
I. Genel Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının Göçmenlerin Uyumundaki Rolü
II. Ankara’daki Suriyelilerle İlgilenen Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyelilerin Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Rolü
A. Suriyelilerin Türkiye’ye Toplumsal Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
B. Suriyelilerin Türkiye’ye Kültürel Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
C. Suriyelilerin Türkiye’ye Eğitime Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
D. Suriyelilerin Türkiye’ye Dilsel Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
E. Suriyeli Kadınların Türkiye’ye Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
F. Suriyelilerin Türkiye’ye Dini Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
G. Suriyelilerin Türkiye’ye Ekonomik Entegrasyon-İsithdamı ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
H. Suriyelilerin Türkiye’de Siyasal Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
I. Suriyelilerin Türkiye’de Yerel Yönetimlere/Belediyelere Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
J. Suriyelilerin Türkiye’de Sağlık ve Psiko-Sosyal Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
K. Suriyelilere Yönelik Ayrımcılık, Irkçılık ve Nefret Suçlarının Önlenmesinde ve Hukuki Entegrasyonlarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
L. Sivil Toplum Kuruluşlarınca Yürütülen Yardım ve Danışmanlık Faaliyetlerinin Suriyelilerin Entegrasyon ve Uyum Sürecinde Rolü
SONUÇ YERİNE: TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİLERİN ENTEGRASYONUNDA SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARININ KATKISI VE ÖNERİLER
KAYNAKÇA
EKLER
EK-1. Ankara’daki Suriyelilerle İlgilenen Yerel Sivil Toplum Kuruluşları
EK-2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
DİZİN

Arka Kapak Yazısından…
Entegrasyon kavramıyla medyada, kamuoyunda, akademik ve siyasi hayatta sıklıkla karşılaşılmasına rağmen Türkiye’de entegrasyon araştırmaları çok yeni bir alt disiplindir. Suriye’de yaşanan iç savaş, Suriyelilerin kitlesel olarak Türkiye’ye göçüne sebebiyet vermiş, onlara yardım saikiyle hareket eden Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ise bu süreçte Suriyelilerin entegrasyonuna yardım eden aktörlere dönüşmüşlerdir. Son yıllarda göçün yoğunlaşması ile STK’lar sundukları hizmetler yönünden göçmenler için devlet dışı aktörler olarak vazgeçilmez unsurlar haline geldi. STK’lar yardımlar, programlar, kampanyalar, projeler gerçekleştirerek barınma, hukuki danışmanlık, eğitim, istihdam, sağlık vb. alanlarda yaptıkları faaliyetlerle Suriyelilerin entegrasyonuna/uyumuna çok büyük katkı sundular. STK’lar ayrıca Devlet ve devletin yardım kurumlarının çalışmalarını ve Türkiye halkını mobilize etmek suretiyle de toplumsal entegrasyonu dolaylı olarak da desteklediler.
Göç ve iltica alanında STK’ların katkılarıyla şimdiye dek tedrici bir süreç olarak gerçekleşen Suriyelilerin sahada başlayan entegrasyonunun, politika yapım süreçlerine tahvili ve entegrasyona yönelik bir kurumsallaşma gerekmektedir. Entegrasyon konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının, uluslararası kuruluşlarının, STK’ların ve özel sektör yapılanmalarının bir araya gelerek tüm paydaşların katkılarıyla çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışma hem politika yapıcı kamu için hem de akademi için hem de sahadaki STK’lar için, daha kolektif bir şekilde bilgi ve politika üretebilmenin yollarını aramaktadır.

Yayın Tarihi: 2021 Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 368 Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 60 gr. Enso Kitap Boyutu: 16X24
Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN Yayın Yönetmeni: Üzeyir TEKİN
Yayın Koordinatörü: Fatih YILDIZ İç Tasarım: Gözde AKMAN
Kapak: Yeşim SEL

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler