kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
DOĞU-BATI EKSENİNDE KAPİTALİZM Kökenleri ve Geleceği
Siyaset

DOĞU-BATI EKSENİNDE KAPİTALİZM Kökenleri ve Geleceği

Mustafa Said KURŞUNOĞLUİÇİNDEKİLER
GİRİŞ / 1
Batı ve Doğu Tipi Kapitalizm’in Arasındaki Türkiye /1
NOTLAR /12
BİRİNCİ BÖLÜM
BATI TİPİ KAPİTALİZM /13
A. Batı Tipi Kapitalizm’in Temel Karakteristiği Olarak Birey ve Aile Anlayışındaki Değişim /13
B. Batılı Kapitalizmin Ruhu ve Protestan Ahlakı /16
C. Protestan Meslek Anlayışı /21
D. Protestan Dalganın Tarihsel Sonuçları /25
E. Anglo-Sakson Kapitalist Aks ve Kavramsal Felsefesi /32
NOTLAR /43
İKİNCİ BÖLÜM
DOĞU TİPİ KAPİTALİZM /47
A. Temel İlkeler Wuwei ve Laizzes Faire /47
B. Çin Kapitalizminin Geleneksel Guanxi, Mianzi ve Renging Kavramları /52
C. Çin’in Geleneksel Kavramlarının Modern Dönemdeki Kapitalist Uygulamalara
Yansıması /57
NOTLAR /66
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARADAN DOĞAN PARA /69
A. Faiz Düzeninin Tarihsel Kökenleri /69
B. Faizli Finans ve Yahudi-Hristiyan Teolojisi /73
C. Talmud ve Responsa’lar (fetvalar) ile Modern Kapitalizm İlişkisi /80
D. Yabancılar Kavramı ve Faiz İlişkisi /83
E. Usura ve Interesse Ayrımında Şekillenen Protestan Finans Anlayışı /96
F. Faiz ve Tefecilik Karşıtı İslam ve Müslüman Modernistler /108
NOTLAR /129
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MODERN KAPİTALİZMİN SEKÜLER FAİZ DÜZENİ /135
A. Politik Mücadeleler ve Finans Sistemleri /135
B. Faiz Oranları Yönetimi Bilimi Olarak İktisat /139
C. Faizli Finans ve Yakın Tarih /146
D. Cumhuriyet Türkiye’sinde Merkez Bankası’nın Doğuşu ve Finansal Süreçler /155
NOTLAR /165
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİLİM- FELSEFE VE MODERN KAPİTALİZM /169
A. Geleneksel Bölünme ve Eşitleyici Yeni Paradigma /169
B. Bilimsel ve Felsefi Değişime Eşlik Eden Saf Ekonomik Sistem /174
NOTLAR /184
ALTINCI BÖLÜM
KAPİTALİZMİN TİNSEL VE TARİHSEL KAYNAKLARI /187
A. Hegel’in Mutlak İdealizmi ve Kapitalizm /187
B. Roma ve Batı Tipi Kapitalizm /199
NOTLAR /211
YEDİNCİ BÖLÜM
GNOSTISIZM VE KAPİTALİZM /213
A. Gnostisizm ve Tarihsel Bağlamı /213
B. Gnostik Kapitalizm /221
C. Gnostik Tarihsel Refleks ve Modern Kapitalizm /231
NOTLAR /261
SEKİZİNCİ BÖLÜM
POSTMODERN KAPİTALİZM /265
A. Nietzsche ve Shaw’ ın Üstinsan Modellemesi /265
B. Transhumanistik Felsefe /268
C. Yapay Zeka (A.I.), İnsan 2.0 Projesi ve Dijital Devrim /279
D. 21. Yüzyılın Postmodern Kinik Felsefesi /284
E. İrrasyonel Kapitalist Paradigma ve Dinin Geri Dönüşü /288
NOTLAR /293
DOKUZUNCU BÖLÜM
KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ /297
A. Postmodern Dönemde Anti Kapitalizmin Entelektüel Eleştirisi /297
B. Küresel Fakirlik Sorunu /308
C. Postmodern Kapitalizmin Sorunlarına Çözüm Önerileri /312
NOTLAR /334
ONUNCU BÖLÜM
PANDEMİ VE KAPİTALİZM /337
A. Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! /337
B. Vebadan Doğan Tarihsel Refleks /342
C. Kapitalizm Neden Batıda Doğdu? /345
D. Çöken Nüfus ve Emeğin Yükselişi /348
E. Vebanın Değiştirdiği Bilimsel Paradigma /351
F. Modern Felsefenin ve Modern Kapitalist Zihnin Doğuşu /358
G. Salgın ve Küresel Dijitalizm /364
NOTLAR /369
SONUÇ /373
KAYNAKÇA /386
DİZİN /406

Arka Kapak Yazısından…
Kapitalizmin anahtar kavramlarından birisi olan Serbest pazar ekonomisi anlayışının Batılı olduğu kadar ve hatta daha fazla doğulu bir kavram olduğu üzerine bir takım yorum ve temellendirmeler söz konusu olmuştur. Her ne kadar belirli tarihsel detaylar farklı olsa da, esasen Batı ekonomik düşüncesinin tarihi, Çin ekonomik tarihine paralel bir gelişim göstermiştir. Günümüzde küresel ticari rekabetin bütünleyici bir bakışla değerlendirilmesinde Çin ve ABD devletlerinin rekabeti üzerinden bu iki farklı kapitalizm türünün yarışı ve hatta savaşı sıklıkla dillendirilmektedir. Bu doğrultuda ABD’nin Çin ile olan ekonomik rekabeti, serbest piyasanın doğal reflekslerinden çok, neoliberal politikaların bir gereği olarak çok daha radikal ve devlete dayalı cevaplar ile sürdürülmek istenmektedir.
Modern kapitalizm ile modern sonrası diyebileceğimiz kapitalizm arasında önemli bir kopuş gözlemlenmektedir. Serbest piyasanın işlevselliğine dayalı toplum ve birey modellemelerini öne süren modern kapitalizmin pek çok sorunları olmakla birlikte, merkezinde canlı organizma olarak insan yer almaktadır. Oysa postmodern dönemin postkapitalizmi, biyolojik ve kültürel evrim süreçlerini kontrol altına alarak, kusurlu kabul ettikleri insan türünün iyileştirilmesi veya daha üst bir türün açığa çıkarılması düşüncesini yeni bir ideoloji olarak kodlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda sermayenin yeni yönünü fütüristtik projeler belirlemektedir. Transhumanizm düşüncesi her ne kadar biyolojik sınırlılıklarımızı ve insan kaynaklı kötülüklerin neden olduğu tarihsel karmaşalardan kurtulmayı, kendisini meşrulaştırıcı birer argüman olarak kullansa da geliştirilmek istenen organik canlılığı olmayan zeki ve hareket eden türün ya da türlerin nasıl bir dünyayı kurgulayacağı ve biyolojik insanın bu dünyadaki yeri belirsizliklere sahiptir. Transhumanizm projeleri, nanoteknoloji ve biyomekaniği bir araya getirerek sağlık alanındaki başarılı uygulamalarla kendisini meşrulaştırmaya çalışırken, yapay zekâ çalışmaları da dijital bir dünyayı küresel internet ağı üzerinden hızla oluşturmaktadır. Anlaşıldığı kadarı ile 21. yüzyılda finansal desteği güçlü, bilimsel ve teknolojik altyapısı sağlam bu tür projeler, yalnızca Batı dünyasına ait olmayacak, aynı zamanda Doğu tipi kapitalizmin de peşinde koştuğu bir trendi oluşturacaktır.

Temin Edebilirliği: Mevcut Yayın Tarihi: 2020
Baskı Sayısı: 1. Baskı Sayfa Sayısı: 416
Cilt Türü: Amerikan Cilt Kağıt Tipi: 60 gr. Enso
Kitap Boyutu: 16X24 Kategori: Siyaset

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler