kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Hukuk

İSLAM VE SAVAŞ

HASAN DOĞANİÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
SAVAŞIN MÂHİYETİ
I. Savaş Kavramı ve Çeşitleri
A. Savaşın Anlamı
B. Savaş Çeşitleri
II. Uluslararası Hukukta Savaş
A. İslam Hukukunda Uluslararası Hukukun Müstakil Bir Disiplin
Olarak Ortaya Çıkışı
B. Uluslararası Anlaşmazlıklar ve Savaş
III. Diğer Dinlerde Savaş
IV. Savaş-Cihat İlişkisi
A. Cihat Kavramı
B. Cihat ve Savaş Kavramlarının Mukayesesi
V. Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Nebi'de Savaş
A. Kur’ân-ı Kerîm’de Savaş Kavramı ve İlgili Ayetlerin Nüzûl Süreci
1. Hazırlık Dönemi
2. Teşrî’ ve Tahkîm Dönemi
3. İcrâî Dönem
4. Düzenleme ve Tekmîl Dönemi
B. Sünnet-i Nebî'de Savaş
VI. İslam Hukukunda Savaşın Hükmü

İKİNCİ BÖLÜM
SAVAŞIN MEŞRUİYETİ
I. Meşru Savaş Doktrini
A. Savaşın Doğası
B. Savaş Hukuku
C. Meşru Savaş Kavramı
D. İslam Dini Açısından Meşru Savaş Düşüncesi
II. Müslümanlarla Gayrimüslimler Arasındaki İlişkiler
A. Gayrimüslim Kavramı ve Kısımları
1. Mensup Oldukları Din Açısından Gayrimüslimler
2. Müslümanlarla Siyasî ve Hukukî İlişkileri Bakımından Gayrimüslimler
B. Müslümanlarla Gayrimüslimler Arasındaki İlişkiler
1. İlişkilerin Savaş Esasına Dayandığı İddiası
a. Kur’ân-ı Kerîm’de Savaş Ayetlerinin Mutlaklığı
b. Cihatın Önemini İfade Eden Hadisler
c. Kâfirlerin Velî Edinilmesinin Yasaklanması
d. Küfrün En Büyük Münker Olması
e. Müslümanların Devletinin Misyonu
2. İlişkilerin Barış Esasına Dayandığı İddiası
a. Kur’an-ı Kerim’de Barış ve Hoşgörünün Vurgulanması
b. Hz. Peygamber (SAV)’in Barışı Ön Plana Çıkaran Beyan ve Uygulamaları
c. Zimmet Sözleşmesinin Varlığı
d. İslam’ın Öngördüğü Din ve Vicdan Hürriyeti ve Savaşın Temel Gayesi
III. Savaşı Meşru Kılan Sebepler
A. Savaşla Karşı Karşıya Kalınması
1. Kesintiye Uğramış Bir Savaşın Devam Etmesi Durumu
2. Meşru Müdâfaa Durumu
B. Antlaşmalardan Doğan Hak ve Yükümlülükler
1. Antlaşmaların İhlali
2. Yardım Etme Zarureti
3. Cezalandırma Savaşı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAVAŞTA GÖZETİLEN HUKUKÎ VE AHLÂK
I. Savaş Öncesi ve Esnasında Gözetilen Hukukî ve Ahlâkî İlkeler
A. Davet
B. İtidal
C. Kadınlar, Çocuklar ve Diğer Muharip Olmayan Unsurlar için Öldürme Yasağı
D. İbadethanelerin Korunması
E. Çevrenin Tahribine Yönelik Yasak
II. Savaş Sonrasında Gözetilen Hukukî-Ahlâkî İlkeler
A. Cenazelere Hürmetsizlik Yasağı
B. Yağma Yasağı-Ganimetin Hukuka Uygun Taksimatı
C. Savaş Esirlerine Zulüm Yasağı
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER
DİZİN


Arka Kapak Yazısından…
İnsanın fıtratında mevcut bulunan temel eğilimlerden biri olarak şiddet, kan dökmek ve savaş Allah’ın varlıkları yaratması ve kavimlerin yeryüzünde ortaya çıkmasından bu yana devam eden bir olgudur. İnsandan söz edilen her yerde ve zamanda savaş kavramı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kabil’in Habil’i öldürmek için elini uzatmasından itibaren önce bireyler arası, sonra topluluklar arası çatışmalar şeklinde savaşların yaygınlaştığı söylenebilir. Bronzun bir savaş aleti olarak kullanılması, atın evcilleştirilip bir muharebe aracına dönüştürülmesi, ilk savaş arabalarının Mısır ve Mezopotamya’da görülmeye başlanması, fillere savaşta rol verilmesi ve devasa orduların meydanlara çıkması, İskender’in, sonraki dönemlerde Roma’nın efsanevi piyadeleri, ardından Cermenlerin Avrupa’da üstünlük sağlaması örneğinde görüldüğü gibi süvarilerin büyük piyade ordularını alt etmeye başlaması gibi gelişmeler ve sonraki yüzyıllarda elde edilen teknolojik yenilikler, bilhassa kitle imha silahları savaş tarihinin dönüm noktalarıdır. Hangi enstrümanlarla yapılırsa yapılsın insan kadar eski olan savaşın var olmadığı bir zaman, neredeyse hiç yaşanmamıştır. Nihayetinde hemen her neslin savaşla tanıştığını ve bizlerin de dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan savaşlara şahit olduğumuz, olmaya devam ettiğimizi söyleyebiliriz.

Editör: Hamit Emrah BERİŞ Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ İç Tasarım: Toprak GÜNDOĞDU
Kapak Tasarım: Yeşim POLAT ISBN: 978-605-7629-94-4
Sayfa: 264 Baskı: 2. Baskı
Boyut: 14X21

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler