kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Geometri Testinde Madde Kökünün Biçimsel Özelliklerinin Madde Geçerliğine ve Testin Güvenirliğine Etkisi
Ekonomi

Geometri Testinde Madde Kökünün Biçimsel Özelliklerinin Madde Geçerliğine ve Testin Güvenirliğine Etkisi

Melek BAĞCIBu araştırmada madde kökünün biçimsel özelliklerinden olan, “şekille” ya da “sözel” ifade tarzının kullanılmasının madde geçerliği ve testin güvenirliğine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla madde köklerinin “şekille” ifade edildiği A Formu ile madde köklerinin. “sözle” ifade edildiği B Formu geliştirilmiştir. Bu formların Konya'da bulunan okulların lise ikinci sınıf matema-tik şubelerinde iki hafta arayla uygulanması sonucunda elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler yapılarak alt prob-lemlere çözüm aranmıştır.
Birinci alt problemde Form A ve Form B Testlerinin orta-lama güçlükleri, ilişkili iki örneklemin yüzdeleri arasındaki far-kın test edilmesi için kullanılan “t” testi ile test edilmiştir. So-nuçta Formların ortalama güçlükleri arasında 0.05 düzeyinde manidar bir fark olmadığı görülmüştür.
İkinci alt problemde formların madde ayırıcılık gücü in-deksleri arasındaki fark, ilişkili örneklemler için Wilcoxon z tes-ti ile test edilmiştir.
Test etme işleminin sonucunda formların madde ayırıcılık gücü indeksleri arasındaki farklar 0.05 düzeyinde manidar bu-lunmamıştır.
Melek BAĞCI
2
Araştırmanın üçüncü alt probleminde formların madde gü-venirlik indeksleri karşılaştırılmıştır. Wilcoxon testi sonunda madde güvenirlik indeksleri arasında 0.05 düzeyinde manidar bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Dördüncü alt problemde aritmetik ortalamalar arasındaki fark, ilişkili örneklemlerde iki aritmetik ortalama arasındaki farkın test edilebilmesi için kullanılan “t” testiyle test edilmiş, bu farkın 0.01 düzeyinde Form A Testi (şekilsel ifadelerin bu-lunduğu test) lehine manidar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Beşinci alt problemde Form A ve Form B Testinin KR-20 gü-venirlikleri arasındaki fark Fisher'in z dönüşümü ile test edil-miş ve bu farkın 0.05 düzeyinde manidar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın altıncı alt probleminde cevap süreleri ortala-maları arasındaki fark, ilişkili örneklemlerde iki aritmetik orta-lama arasındaki farkın manidarlığını test etmek için kullanılan “t” testi' ile test edilmiş ve 0.01 düzeyinde Form B testi (sözel ifadelerin kullanıldığı test) lehine manidar bulunmuştur.

Temin Edebilirliği: Tükendi Yayın Tarihi: 2013
ISBN: 978-975-6124-35-2 Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 60 Cilt Tipi: Karton
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 13x21 cm
Kategori:

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler