kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TARİHİ VE TEORİK TARTIŞMALAR

METİN AKSOYI. Dünya Savaşı öncesinde siyaset biliminin bir alt dalı ve siyasal ya da sosyal etkileşimlerin yorumlanmasında yardımcı bir alan olarak görülen Uluslararası İlişkiler (Uİ), I. Dünya Savaşı’ndan sonra ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmış, II. Dünya Savaşından sonra da kuramsal ve kurumsal özerkliğini tesis etmiştir. Bu disiplinel gelişim sürecinin sine qua non’u olarak ortaya çıkan farklı teoriler ve farklı teorilerin başını çektiği büyük tartışmalar, Uİ’nin tarihi anlatısı açısından araçsallaştırılmıştır. Elinizdeki bu çalışma Uİ tarihinin büyük tartışmalar üzerinden anlatılması geleneğine uyarak bahse konu tartışmaları tek bir çalışmada sunmak amacının bir sonucudur. Bununla birlikte henüz bir asrı yeni devirmiş olmasına rağmen, Uİ teorilerinin ve hatta içerdiği bazı yerleşik sorunları sebebiyle Uİ’nin sonunun geldiği iddiaları alanın hatırı sayılır dergilerinde tartışmaya açılmıştır. Söz konusu güncel tartışmaların geçerliliğini ve gerçekliğini Uİ’nin tarihine yapılan yolculuk üzerinden ele almak, varsa disiplinin yerleşik sorunlarını irdelemek, mümkünse aşılabilir sorunları üzerine mütevazı reçeteler sunmak gayesi ise çalışmanın özgün tarafını oluşturmaktadır.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN FELSEFİ VE SİYASAL KÖKENLERİ:
ULUSLARARASI SİYASET TEORİSİ
İbrahim KURNAZ
Giriş
Thucydides
Niccolo Machiavelli
Hugo Grotius
Thomas Hobbes
Immanuel Kant
Karl Marx
Sonuç
Kaynakça

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN DOĞUŞU
Metin AKSOY - İbrahim KURNAZ
Giriş
Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşu ve Tarihsellendirme Tartışmaları
Sonuç
Kaynakça

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE
İDEALİZM-REALİZM TARTIŞMASI
Yasin AVCI
Giriş
İdealizm-Realizm Tartışmasında Tarafların Argümanları
İdealizm-Realizm Tartışmasının Disipline Mirası: İlk Büyük Tartışmayı Tartışmaya Açmak
Sonuç
Kaynakça

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İKİNCİ BÜYÜK TARTIŞMA: GELENEKSELCİLİK-DAVRANIŞSALCILIK TARTIŞMASI
Metin AKSOY- Emre ARSLANTAŞ
Giriş
Tartışmayı Ortaya Çıkaran Dünya Siyaseti Koşulları
Davranışsalcılığın Uluslararası İlişkiler’de Ortaya Çıkışı ve Temel Varsayımları
Gelenekselcilerin Davranışsalcılara Yönelik Eleştirileri
Tartışmanın Düşünürlere Yansıması: Bull-Kaplan Tartışması
Sonuç
Kaynakça

BEŞİNCİ BÖLÜM
PARADİGMALAR ARASI TARTIŞMA
Metin AKSOY - İbrahim KURNAZ
Giriş
Neo-Realizm
Neo-Liberalizm
Neo-Marksizm
Sonuç
Kaynakça

ALTINCI BÖLÜM
POZİTİVİZM – POST POZİTİVİZM TARTIŞMASI
Metin AKSOY - Doğan ARAR
Giriş
Uİ’de Pozitivizmin Altın Yılları: Ana Akım Yaklaşımların Hâkimiyeti
Post Pozitivist Meydan Okuma: Eleştirel Yaklaşımların Yükselişi
Sonuç
Kaynakça

YEDİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SONU TARTIŞMALARI 203
İbrahim KURNAZ
Giriş
Uluslararası İlişkilerin Krizleri ve Sonu Tartışmaları
Ontolojik Sorunlar
Epistemolojik Sorunlar
Uluslararası İlişkiler versus Küresel İlişkiler
Sonuç
Kaynakça

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GELECEĞİNDE KÜRESEL YÖNETİŞİMİN YERİ
Kürşat KAN
Giriş
Küresel Yönetişim
Dünyadaki Krizlerin Yarattığı Küresel Tehditler ve Etkileri
Sonuç
Kaynakça

Genel Yayın Yönetmeni: Üzeyir TEKİN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç Tasarım: Yeter YEŞİLYURT Kapak Tasarımı: Meltem YILMAZ
Boyut: 14X21 ISBN: 9786256 893726
Sayfa: 320 Baskı: 1. Baskı-2023

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler